đường dây trong Tiếng Anh là gì?

đường dây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường dây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường dây

  line; network

  đường dây điện thoại telephone line

  đường dây đang bận the line is engaged/busy

  gang; ring

  khám phá một đường dây ma tuý/mại dâm to discover a drug/prostitution ring

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường dây

  Line, network

  Đường dây điện thoại: A telephone line

  Đường dây thông tin bí mật: Underground information network

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đường dây

  route, line (e.g. electrical)