đường gờ trong Tiếng Anh là gì?

đường gờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường gờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường gờ

    (ở tường, cột...) moulding