đường hẻm trong Tiếng Anh là gì?

đường hẻm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường hẻm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường hẻm

    lane; blind alley

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường hẻm

    lane, blind alley