đường bột trong Tiếng Anh là gì?

đường bột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường bột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường bột

    pastes