đường gân trong Tiếng Anh là gì?

đường gân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường gân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường gân

    * dtừ

    nervation, fillet