đường lao trong Tiếng Anh là gì?

đường lao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường lao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường lao

    * dtừ

    coast, chute