đường bay trong Tiếng Anh là gì?

đường bay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường bay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường bay

    airline

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường bay

    airline, flight path