đường cấm trong Tiếng Anh là gì?

đường cấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường cấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường cấm

  road closed to traffic

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường cấm

  * noun

  No entry; No admittance

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đường cấm

  no entry, no admittance