đường cày trong Tiếng Anh là gì?

đường cày trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường cày sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường cày

    furrow

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đường cày

    Furrow

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường cày

    furrow