đường hào trong Tiếng Anh là gì?

đường hào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường hào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường hào

    trench

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường hào

    trench