đường kẻ trong Tiếng Anh là gì?

đường kẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường kẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường kẻ

    channel, groove, slot