đường cô trong Tiếng Anh là gì?

đường cô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường cô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường cô

    icing sugar