đường dốc trong Tiếng Anh là gì?

đường dốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường dốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường dốc

    street on the slope