đường bắn trong Tiếng Anh là gì?

đường bắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường bắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường bắn

    shooting lane (on a range)