đường rò trong Tiếng Anh là gì?

đường rò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường rò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường rò

    * dtừ

    syrinx

    * ttừ

    fistula