đường vòng trong Tiếng Anh là gì?

đường vòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường vòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường vòng

  roundabout route; detour

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường vòng

  Roundabout way. Đi đường vòng

  To use roundabout ways (to achieve something)

  Sao lại đi đường vòng như thế: What a roundabout way of doing things!

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đường vòng

  roundabout way