đường tung trong Tiếng Anh là gì?

đường tung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường tung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường tung

    * dtừ

    ordinate