đường trượt trong Tiếng Anh là gì?

đường trượt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường trượt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường trượt

    glissette