đường tròn trong Tiếng Anh là gì?

đường tròn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường tròn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đường tròn

  circle

  bán kính đường tròn the radius of the circlecircle

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đường tròn

  Circle. circle

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đường tròn

  circle