đường tin trong Tiếng Anh là gì?

đường tin trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường tin sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường tin

    pipeline

    đường tin ngoại giao diplomatic pipelines