đường sinh trong Tiếng Anh là gì?

đường sinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường sinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường sinh

    * dtừ

    generatrix