đường sữa trong Tiếng Anh là gì?

đường sữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường sữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường sữa

    * dtừ

    lactose