đường sọc trong Tiếng Anh là gì?

đường sọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường sọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường sọc

    * dtừ

    streak