đường rừng trong Tiếng Anh là gì?

đường rừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường rừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường rừng

    forest road