đường rãnh trong Tiếng Anh là gì?

đường rãnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường rãnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường rãnh

    (đĩa hát) groove