đường phèn trong Tiếng Anh là gì?

đường phèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường phèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường phèn

    sugar candy, candy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường phèn

    sugar candy, candy