đường phân trong Tiếng Anh là gì?

đường phân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường phân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường phân

    * dtừ

    equinoctial