đường ngang trong Tiếng Anh là gì?

đường ngang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường ngang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường ngang

    * dtừ

    traverse