đường ngắm trong Tiếng Anh là gì?

đường ngắm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường ngắm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường ngắm

    line of sight

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường ngắm

    line of sight