đường ngầm trong Tiếng Anh là gì?

đường ngầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường ngầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường ngầm

    * dtừ

    subway, caponier