đường ngôi trong Tiếng Anh là gì?

đường ngôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường ngôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường ngôi

    parting

    rẽ đường ngôi to part one's hair

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đường ngôi

    Parting

    Rẽ đường ngôi: To make a parting in one's hair, to part one's hair