đường nối trong Tiếng Anh là gì?

đường nối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường nối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường nối

    * dtừ

    anastomoses, suture

    * ttừ

    sutural