đường nầy trong Tiếng Anh là gì?

đường nầy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường nầy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường nầy

    this street