đường máu trong Tiếng Anh là gì?

đường máu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường máu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đường máu

    trail of blood