đường luật trong Tiếng Anh là gì?

đường luật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường luật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường luật

    tang prosody

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Đường luật

    tang prosody

  • đường luật

    tang prosody