đường khía trong Tiếng Anh là gì?

đường khía trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường khía sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường khía

    * dtừ

    stria