đường giao trong Tiếng Anh là gì?

đường giao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường giao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường giao

    * dtừ

    intersection