đường chớp trong Tiếng Anh là gì?

đường chớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường chớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường chớp

    * dtừ

    shaft