đường biểu trong Tiếng Anh là gì?

đường biểu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường biểu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường biểu

    glucometre