đường đáy trong Tiếng Anh là gì?

đường đáy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đường đáy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đường đáy

    * dtừ

    base