đâm trong Tiếng Anh là gì?

đâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đâm

  * đtừ

  to stab, to thrust

  đâm cho nhát dao găm to stab (thrust) with a dagger

  to put forth (buds)

  đâm mầm to put forth buds, to shoot, to sprout

  to shoot, to dart

  đâm đầu xuống hồ to shoot headlong into a lake

  to pound

  đâm gạo to pound rice

  to turn, to become, to grow, to go

  đâm khùng to grow mad (with anger...)

  đâm liều to become bold

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đâm

  * verb

  To stab, to thrust

  đâm cho nhát dao găm: to stab (thrust) with a dagger

  To put forth (buds)

  đâm mầm: to put forth buds, to shoot, to sprout

  To shoot, to dart

  đâm đầu xuống hồ: to shoot headlong into a lake

  To pound

  đâm gạo: to pound rice

  To turn, to become, to grow, to go

  đâm khùng: to grow mad (with anger...)

  đâm liều

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đâm

  to collide; to prick, stab, thrust, prick, stab