đâm sầm trong Tiếng Anh là gì?

đâm sầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm sầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đâm sầm

  to crash/bump/butt against sth

  chiếc ô tô đâm sầm vào cột đèn the car crashed against a lamp-post

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đâm sầm

  Crash against

  Chiếc ô tô đâm sầm vào cột đèn: The car crashed against a lamp-post

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đâm sầm

  to run into, bump into