đâm chồi trong Tiếng Anh là gì?

đâm chồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm chồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm chồi

    (thực vật) bud

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đâm chồi

    (thực vật) Bud

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm chồi

    bud; to bud, blossom, sprout