đâm nghi trong Tiếng Anh là gì?

đâm nghi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm nghi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm nghi

    become suspicious

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm nghi

    become suspicious