đâm nhánh trong Tiếng Anh là gì?

đâm nhánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm nhánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm nhánh

    * nđtừ

    ramify