đâm bằng ngà trong Tiếng Anh là gì?

đâm bằng ngà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm bằng ngà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm bằng ngà

    * ngđtừ

    tusk