đâm sầm vào trong Tiếng Anh là gì?

đâm sầm vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm sầm vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm sầm vào

    * dtừ

    crash

    * nđtừ

    bump