đâm lao trong Tiếng Anh là gì?

đâm lao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm lao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm lao

    throw the javelin

    đâm lao theo lao in for a penny, in for a pound; to throw the helve after the hatchet