đâm lười trong Tiếng Anh là gì?

đâm lười trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm lười sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đâm lười

    become lazy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm lười

    become lazy