đâm kim trong Tiếng Anh là gì?

đâm kim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đâm kim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đâm kim

    to prick, stick with a needle